Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych

Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna powołana w maju 2011 roku, której celem jest wspieranie i stymulowanie procesów zrównoważonego rozwoju nowoczesnego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego.

CEIE zajmuje się inicjowaniem partnerstw i porozumień ukierunkowanych na integrację społeczną, promocję uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym dzieci, młodzieży i osób dorosłych, szczególnie 50+ oraz rozwój wolontariatu, poprzez organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, debat oraz innych form edukacji.

 

Celem CEIE jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwijanie kluczowych kompetencji warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności zasobów ludzkich.

 

CEIE współpracuje z władzami lokalnymi, regionalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz europejskimi placówkami edukacyjno-szkoleniowymi wspierającymi naukę i edukację.

 

Priorytetem jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie opracowania instrumentów edukacyjnych oraz upowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk.